Government of Nepal
Ministry of Communication and Information Technology
Department of Information and Broadcasting


Press Release

  Content Not Available

Notice and News

 1. CIAA Day [ Published on : 2023-02-08 ]

  New

 2. आशयको सूचना ।। [ Published on : 2023-02-03 ]

 3. दरबन्दी तथा श्रमजीवी विवरण पठाउनेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना [ Published on : 2023-01-30 ]

  दरबन्दी तथा श्रमजीवी विवरण पठाउनेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

 4. छात्रवृत्तिका लागि मनोनयन भएको जानकारी सम्बन्धमा । [ Published on : 2023-01-19 ]

 5. फोटोग्राफी एसेसोरिज खरिद सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना । [ Published on : 2023-01-10 ]

 6. सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको सूचना । [ Published on : 2023-01-04 ]

 7. आशयपत्रको सूचना । [ Published on : 2022-12-26 ]

 8. सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना । [ Published on : 2022-12-22 ]

 9. सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । [ Published on : 2022-12-19 ]

  सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

 10. सिलबन्दी दरभाउपत्र माग सम्बन्धी सूचना । [ Published on : 2022-12-07 ]

 11. अत्यन्त जरुरी सूचना ! [ Published on : 2022-12-01 ]

 12. शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना [ Published on : 2022-11-29 ]

  शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

 13. छात्रवृत्तिका लागि आवेदन मागरिएको सम्बन्धी सूचना । [ Published on : 2022-11-09 ]

 14. अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता/नवीकरण सम्बन्धमा । [ Published on : 2022-10-20 ]

  अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता/नवीकरण सम्बन्धमा ।

 15. आ.व. २०७९/८० का लागि छुट तथा नयाँ दर्ता भएका सञ्चार माध्यमहरुले दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण बुझाउनेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना [ Published on : 2022-09-18 ]

 16. ।। सूचीदर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।। [ Published on : 2022-07-18 ]

 17. अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणका लागि आवश्यक कागजातहरु [ Published on : 2022-07-15 ]

 18. अत्यन्त जरुरी सूचना [ Published on : 2022-07-15 ]

 19. अनलाइन नवीकरण सम्बन्धमा । [ Published on : 2022-07-01 ]

 20. आ.व. २०७९/८० का लागि दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण बुझाउनेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना [ Published on : 2022-06-29 ]

 21. एफ.एम. रेडियो, टेलिभिजन, Distributor लगायतका सम्पूर्ण प्रशारण उपकरण अनलाइनबाट नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना [ Published on : 2022-06-14 ]

 22. अत्यन्त जरुरी सूचना । [ Published on : 2022-06-09 ]

 23. निवेदन माग गरिएको सूचना । [ Published on : 2022-04-28 ]

 24. सूचना [ Published on : 2022-04-13 ]

 25. सञ्चार गृहहरुको आ.व. २०७८/७९ का लागि छुट तथा नयाँ दरबन्दी विवरण बुझाउने सम्बन्धी जरुरी सूचना । [ Published on : 2022-04-11 ]

  सञ्चार गृहहरुको आ.व. २०७८/७९ का लागि छुट तथा नयाँ दरबन्दी विवरण बुझाउने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

 26. सूचना ! Notice [ Published on : 2022-03-10 ]

 27. प्रसारण संस्थाहरुको नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । [ Published on : 2022-03-09 ]

 28. सूचना [ Published on : 2022-02-23 ]

  Digital Cable Operator/IPTV/ MSO/ MMDS/DTH र DTTB सञ्चालनको इजाजतपत्र/अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरुले यस विभागको वेवसाइटमा राखिएको डाउनलिङ्क अनुमति प्राप्त विदेशी च्यानलहरु मात्रै प्रसारण गर्न/गराउनु अनुरोध ।

 29. बोलपत्र छनौट गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना । [ Published on : 2022-02-17 ]

 30. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना [ Published on : 2022-02-04 ]

 31. जानकारी सम्बन्धमा । [ Published on : 2022-01-28 ]

 32. आ.व. २०७७/७८ को अडिट रिपोर्ट तथा करचुक्ता सम्बन्धमा । [ Published on : 2022-01-16 ]

 33. स्पष्ट पारिएकाे बारे । [ Published on : 2022-01-14 ]

 34. PRFSMS Notice [ Published on : 2022-01-12 ]

 35. अत्यन्त जरुरी सूचना [ Published on : 2022-01-06 ]

 36. Backup Server Notice [ Published on : 2022-01-05 ]

 37. रेडियो सञ्चार लाइसेन्स (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०७८ [ Published on : 2022-01-04 ]

 38. इसेवाबाट रावश्व भुक्तानी गर्ने सम्मबन्धी सूचना [ Published on : 2022-01-03 ]

 39. PRFSMS Notice [ Published on : 2021-11-26 ]

 40. Backup Server Notice [ Published on : 2021-11-21 ]

 41. प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । [ Published on : 2021-11-04 ]

 42. नयाँ वर्ष २०७९ सालको क्यालेन्डर, शुभकामना डायरी र नेपाल परिचय पुस्तक छपाई सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना । [ Published on : 2021-11-02 ]

 43. अत्यन्त जरुरी सूचना । [ Published on : 2021-10-29 ]

 44. अत्यन्त जरुरी सूचना [ Published on : 2021-10-28 ]

 45. अन [ Published on : 2021-10-25 ]

 46. अत्यन्त जरुरी सूचना । [ Published on : 2021-10-04 ]

 47. आ.व. २०७८/७९ का लागि छुट तथा नयाँ दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण पठाउनेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । [ Published on : 2021-09-30 ]

 48. संक्षिप्त सूचीमा छनौट गरिएको सूचना । [ Published on : 2021-09-08 ]

 49. प्रमाणपत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा । [ Published on : 2021-09-06 ]

 50. कार्यालय मसलन्द आपूर्तिको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । [ Published on : 2021-09-06 ]

 51. पत्रकार वृत्तिकोषको मुद्धती खाता सञ्चालनका लागि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । [ Published on : 2021-09-05 ]

  पत्रकार वृत्तिकोषको मुद्धती खाता सञ्चालनका लागि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

 52. लिलाम बढाबढ सम्बन्धी सूचना । [ Published on : 2021-08-19 ]

 53. पत्रकार वृत्तिकोषको मुद्दती खाता सञ्चालनका लागि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । [ Published on : 2021-08-19 ]

 54. Broadcasting & Radio License Management System परामर्श खरिदको EOI को सूचना । [ Published on : 2021-08-04 ]

 55. प्रेस पास/अनलाईन दर्ता सेवा पूर्णरुपमा अनलाइनबाट मात्र प्रवाह हुने सूचना । [ Published on : 2021-08-01 ]

 56. प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र रिन्यू गर्ने सम्बन्धमा [ Published on : 2021-07-26 ]

 57. अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरण सम्बन्धी सूचना [ Published on : 2021-07-25 ]

 58. आ.व. २०७८/७९ का लागि सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना । [ Published on : 2021-07-25 ]

 59. अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना । [ Published on : 2021-07-23 ]

 60. अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना । [ Published on : 2021-07-20 ]

 61. २०७८ असार महिनाकाे लाेककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण [ Published on : 2021-07-19 ]

 62. २०७८ जेठ महिनाकाे लाेककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण [ Published on : 2021-07-19 ]

 63. सूचना । [ Published on : 2021-07-19 ]

 64. लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धमा [ Published on : 2021-07-16 ]

 65. सूचना । [ Published on : 2021-07-13 ]

  सूचना ।

 66. सूचना । [ Published on : 2021-07-12 ]

 67. लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी सम्बन्धमा। [ Published on : 2021-06-29 ]

  लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी सम्बन्धमा।

 68. बैशाख महिनाकाे लोक कल्याणकारी विज्ञान प्रकाशन गरेबापत भुक्तानी विवरण । [ Published on : 2021-06-28 ]

 69. आ.व. २०७८/७९ का लागि दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण पठाउनेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना [ Published on : 2021-06-20 ]

  आ.व. २०७८/७९ का लागि दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण पठाउनेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

 70. चैत महिनाको लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत भुक्तानी भएको रकमको विवरण । [ Published on : 2021-06-17 ]

  चैत महिनाको लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत भुक्तानी भएको रकमको विवरण ।

 71. भवन मर्मत तथा ट्रस निर्माणसम्बन्धी आशयको सूचना । [ Published on : 2021-06-15 ]

  भवन मर्मत तथा ट्रस निर्माणसम्बन्धी आशयको सूचना ।

 72. जेठ/असार महिनाको बिल तथा पत्रिका बुझाउने सम्बन्धमा । [ Published on : 2021-06-11 ]

  जेठ/असार महिनाको बिल तथा पत्रिका बुझाउने सम्बन्धमा ।

 73. भवन मर्मत तथा ट्रस निर्माणसम्बन्धी सिलब्नदी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना [ Published on : 2021-06-08 ]

  भवन मर्मत तथा ट्रस निर्माणसम्बन्धी सिलब्नदी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

 74. Invitation for Supply & Delivery of 4WD Double Cab Pickup Vehicle for Media Monitoring [ Published on : 2021-06-01 ]

  Invitation for Supply & Delivery of 4WD Double Cab Pickup Vehicle for Media Monitoring

 75. भवन मर्मत तथा ट्रस निर्माणसम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । [ Published on : 2021-05-27 ]

  भवन मर्मत तथा ट्रस निर्माणसम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

 76. सेवा प्रवाह स्थगित सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । [ Published on : 2021-05-07 ]

  सेवा प्रवाह स्थगित सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

 77. सूचना : २०७७ फागुन महिनाकाे लाेककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण [ Published on : 2021-05-03 ]

  सूचना : २०७७ फागुन महिनाकाे लाेककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण

 78. वाटमिटर र डमीलोड खरिदसम्बन्धी सूचना [ Published on : 2021-03-19 ]

  वाटमिटर र डमीलोड खरिदसम्बन्धी सूचना

 79. REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (EOI) [ Published on : 2021-03-03 ]

  REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (EOI)

 80. कल्याणकारी कोषको अवस्था जानकारी गराउने सम्बन्धी सूचना । [ Published on : 2021-02-16 ]

  कल्याणकारी कोषको अवस्था जानकारी गराउने सम्बन्धी सूचना ।

 81. Procurement of CAS/SMS Centralized Surveillance Monitoring System [ Published on : 2021-02-03 ]

 82. २०७७ मंसीर महिनामा लाेककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण । [ Published on : 2021-01-28 ]

 83. २०७७ कार्तिक महिनामा लाेककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण । [ Published on : 2021-01-12 ]

 84. प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र र अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरण सम्बन्धमा । [ Published on : 2020-12-13 ]

 85. सेवा प्रवाह तथा कोटा प्रणाली हटाईएको सूचना । [ Published on : 2020-12-03 ]

 86. विभागले क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्न गरेका प्रयासहरु [ Published on : 2020-12-01 ]

 87. २०७७ असोज महिनामा लाेककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण । [ Published on : 2020-11-26 ]

 88. चालु आ.व. २०७७/७८ का लागि पत्रकार दुर्घटना बीमा गर्ने सम्बन्धी सूचना । [ Published on : 2020-11-23 ]

 89. सेवा प्रवाह तथा कोटा निर्धारण सम्बन्धी सूचना । [ Published on : 2020-11-22 ]

 90. माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरङज्यूको शुभकामना सन्देश [ Published on : 2020-10-30 ]

  माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरङज्यूको शुभकामना सन्देश

 91. २०७६ भाद्रमा लाेककल्याणकारी रकम भुक्तानी सम्बन्धमा । [ Published on : 2020-10-21 ]

 92. सेवा प्रवाह स्थगित सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । [ Published on : 2020-10-14 ]

 93. २०७७ श्रावण महिनाकाे लाेककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण । [ Published on : 2020-09-30 ]

 94. २०७७ आषाढ महिनाकाे लाेककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण । [ Published on : 2020-09-28 ]

 95. सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना । [ Published on : 2020-09-21 ]

  सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना ।

 96. नवीकरण शुल्क छुट नभएको सम्बन्धमा । [ Published on : 2020-09-15 ]

  नवीकरण शुल्क छुट नभएको सम्बन्धमा ।

 97. राजस्व फिर्ताको लागि विभागमा निवेदन दिने सम्बन्धमा । [ Published on : 2020-09-14 ]

 98. सेवा प्रवाहमा कोटा निर्धारण गरी व्यवस्थापन गरिएको सम्बन्धमा । [ Published on : 2020-09-13 ]

  सेवा प्रवाहमा कोटा निर्धारण गरी व्यवस्थापन गरिएको सम्बन्धमा ।

 99. सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले छुट दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण बुझाउने तथा श्रमजीवी विवरणमा संशोधन गर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना । [ Published on : 2020-09-13 ]

  सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले छुट दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण बुझाउने तथा श्रमजीवी विवरणमा संशोधन गर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना ।

 100. सवारी पास सम्बन्धी सूचना । [ Published on : 2020-08-20 ]

Downloads

 1. छात्रवृत्तिका लागि आवेदन फाराम ।...   New
 2. पत्रकार वृत्ति कोष सञ्चालन मापदण्ड, २...   
 3. रोयल्टी बुझाउने निवेदन...   
 4. रेडियो सञ्चार लाइसेन्स (पाँचौ संशोधन) ...   
 5. डाउनलिङ्क अनुमति प्राप्त विदेशी च्या...   
 6. National Competitive Bids Form...   
 7. अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताको अनुसुची ...   
 8. चेक लिष्टको जानकारी...   
 9. प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रका लागि सं...   
 10. प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र तथा स्वतन...   
 11. इजाजतपत्र नविकरणका लागि दिईने निवेदन...   
 12. List of Television Broadcasting ...   
 13. Application for license of Satellite receiving system( Earth Station)...   
 14. Application for license of walky-talkie and other radio equipment...   
 15. Radio License Rules 2049...   
 16. Application for License of sales and Distribution...   
 17. Application for transfer of ownership...   
 18. Application for satellite TV...   
 19. Application for renewal of License...   
 20. Application for FM License...   
 21. Application for change in License frequency...   
 22. Application for change in License...   
 23. Application for Customer Information...   
 24. Data Form...   
 25. Application for license of cordless telephone...   
 26. केवल प्रसारकहरुको विवरण...   
 27. Application-for-renewal-of-license...   
 28. application-form-digital-cable...   
 29. application-form-cable-satellite-tv...   
 30. Application for TV / Radio Broadcast...   
 31. Application for Land / Mobile...   
 32. Application data Form for "VSAT Station"...   
 33. ameture-radio-license-syllabus...   
 34. ameture_application form_admitcard...   
 35. रेडियो ऐन, २०१४...   
 36. Application for license of amateur radio...   
 37. Form for Downlink License...   
 38. प्रतिबद्धता पत्र र बैङ्क खाता विवरणक...   
 39. अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरणका लागि आव...   
 40. सूचना तथा प्रसारण विभागमा २०७६ बैशाख ...   
 41. तलवी विवरणको नमूना...   
 42. न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्ब...   
 43. नियुक्तिपत्र, सिफारिस पत्र, श्रमजीवी ...   
 44. पत्रकारिता विषय अध्ययनरत विद्यार्थी...   
 45. पत्रकार वृत्तिकोष स्थापनाका लागि माग...   
 46. Requirements with Application for Press Accreditation Card to Foreign Journalists ...   
 47. अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन (पहिलो स...   
 48. अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देश...   
 49. प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र नवीकरणका ...   
 50. अध्यक्ष/प्रकाशक/महाप्रबन्धककाे परिच...   
 51. Foreign Journalist Renewal Application Form ...   
 52. Foreign Journalist New Application Form...   

Regular Progress Report

 1. विभागमा हालसम्म दर्ता भएका अनलाइनहरू (२०७८।११।२२) [ Published on : 2022-03-06 ] [ २०७८।११।२२ ] New
 2. सूचना तथा प्रसारण विभागमा २०७७ मंसिर ३० गतेसम्म दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरु [ Published on : 2021-02-09 ] [ २०७७।०९।१२ ]
 3. यस विभागबाट प्रथम चौमासिक (साउन-कात्तिक) अवधिमा सम्पन्न भएका कार्य सम्पादन र नवीन कार्य यसैसाथ संलग्न छ । विभागले पृष्ठपोषणको अपेक्षा गरेको छ । [ Published on : 2020-11-30 ] [ 2077-08-14 ]
 4. विभागको आ.व. २०७७ साउनदेखि असोज मसान्तसम्म भएका कार्यप्रगति [ Published on : 2020-11-09 ] [ 2077-07-18 ]
 5. त्रैमासिक प्रगति विवरण (माघ, फागुन र चैत) [ Published on : 2020-07-17 ] [ 2076-10-02 ]
 6. त्रैमासिक प्रगति विवरण (वैशाख-असार, २०७७) [ Published on : 2020-07-14 ] [ 2077-03-29 ]
 7. साउन भदौ र असोज महिनाको त्रैमासिक प्रगति विवरण [ Published on : 2020-02-23 ] [ 2076-07-07 ]
 8. २०७६ असार मसान्त सम्मको विभागको प्रगति विवरण । [ Published on : 2019-07-24 ] [ 2076-04-08 ]
 9. त्रैमासिक प्रगति विवरण(२०७५ माघ, फागुन र चैत्र) [ Published on : 2019-04-22 ] [ 2076-01-09 ]
 10. माघ महिनाको विभागको प्रगति विवरण । [ Published on : 2019-02-14 ] [ २०७५/११/०२ ]
 11. त्रैमासिक प्रगति विवरण (कात्तिक, म‌ंसिर र पुस) [ Published on : 2019-01-25 ] [ 2075-10-11 ]
 12. सूचना तथा प्रसारण विभागको कात्तिक महिनाको प्रगति विवरण [ Published on : 2018-11-21 ] [ २०७५।०८।०५ ]
 13. सूचनानाको हक सम्बन्धि ऐन अनुसार विभागको साउन, भदौ तथा असोज मसान्तसम्मको प्रगति विवरण [ Published on : 2018-10-31 ] [ २०७५।०७।१४ ]
 14. असोज महिनाको विभागको प्रगति विवरण । [ Published on : 2018-10-30 ] [ 2075–07–11 ]
 15. भदौ महिनाको विभागको प्रगति विवरण । [ Published on : 2018-09-21 ] [ 2075–06–05 ]
 16. साउन महिनाको विभागको प्रगति विवरण । [ Published on : 2018-08-22 ] [ २०७५–०५–०६ ]

Act & Regulations

 1. प्रेस प्रतिनिधि (प्रमाणपत्र तथा परिचयपत्र वितरण) कार्यविधि, २०७१ [ प्रेस प्रतिनिधि (प्रमाणपत्र तथा परिचयपत्र वितरण) कार्यविधि, २०७१ ] New
 2. रेडियो संचार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ [ ]
 3. अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ मा भएका संशोधनहरु । [ ]
 4. अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ [ ]
 5. रेडियो ऐन २०१४ [ ]
 6. लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण र रकम भुक्तानी गर्ने कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०७५ [ लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण र रकम भुक्तानी गर्ने कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०७५ ]
 7. पत्रकार दुर्घटना बीमा (व्यवस्थापन) निर्देशिका,२०७० [ ]
 8. नेपालको संविधान [ ]
 9. छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४९ [ ]
 10. छापाखाना तथा प्रकाशन सम्वन्धी ऐन २०४८ [ ]
 11. विज्ञापनरहीत (Clean Feed) नीति, २०७३ [ ]
 12. राष्ट्रिय आमसंचार नीति २०७३ [ ]
© Department of Information.
Designed by SoftBank